Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MSF İplik San ve Tic Ltd Şti. olarak, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Amacımız; KVKK 10. maddesi çerçevesinde sizleri bilgilendirmektir.


Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MSF İplik San ve Tic Ltd Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


Kişisel verilerinizin işlenme amacı nedir?
Kişisel verilerin işlenme amacı, öncelikle sizlere daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek adına; Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sizlere sunmak, kayıt ve belgeleri düzenlemek, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak; bilgi araştırmaları, planlama, istatistiki çalışmaları yapabilmek; müşteri portföyümüzü analiz etmek, arşivlemek ve müşterilerimiz ile iletişime geçebilmek; hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek; yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak; hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak; adli ve idari makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmektir.


(KVKK) kapsamında kişisel veriler ile ilgili izinler nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında MSF İPLİK San ve Tic Ltd Şti veri sorumlusu sıfatıyla, söz konusu yasa sınırları içerisinde kişisel bilgilerinizi, fiziki veya elektronik olarak kaydederek saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırılabilecek, işleyebilecek ve mevzuatın izin sınırları içerisinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere 3. kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek ve işleyebilecektir.


Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla KVKK kapsamında veri sorumlusu MSF İplik San ve Tic Ltd Şti tarafından, söz konusu yasa sınırları içerisinde kişisel verilerinizi, fiziki veya elektronik olarak kaydederek saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırılabilecek, işleyebilecek ve mevzuatın izin sınırları içerisinde; yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, iştiraklerine, işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, kargo şirketlerine, bankalara, ürün/hizmet konularında hizmet aldığı/işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, resmi kurumlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açıklayabilecek, devredilebilecek ve işleyebilecektir.


Korumakla yükümlü olduğumuz “kişisel veriler” neleri içerir?
Kimlik bilgileri, erişim, iletişim bilgileri, her türlü sözleşme kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen tedarikçilerimizin, tedarikçilerimiz yetkililerinin/çalışanlarının, iş ortağı/çözüm ortaklarımızın, iş ortağı/çözüm ortaklarımız yetkililerinin/çalışanlarının, alt yüklenicilerimizin, alt yüklenicilerimiz yetkililerinin/ çalışanlarının, müşterilerimizin, müşterilerimizin yetkililerinin/çalışanlarının, müşteri adaylarımızın, müşteri adaylarımızın yetkililerinin/çalışanlarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, bursiyerlerimizin, hissedar/ortaklarımızın, şirketimiz ile herhangi bir ad altında kurulan hukuki ilişki nedeni ile ticaret yapan gerçek kişilerin/ özel hukuk tüzel kişileri yetkili/çalışanlarının kimliğini belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d uyarınca kişisel veri kapsamındadır.


Kişisel veriler ne şekilde toplanmakta?
Kişisel verileriniz, internet sitemiz; satış noktalarımız; şirket, şube ve fabrika adreslerimiz; çağrı merkezimiz; sosyal medya hesaplarımız; çalışanlarımız; sözleşme; teklif formlarımız ve farklı kanallarla yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Şirketimiz, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde; edindiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda söz konusu süreler içerisinde; eğer böyle bir süre öngörülmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayacak; sonrasında ise silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir. Şirketimizin VERBİS’e bildirdiği saklama sürelerine https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search adresinden yapacağınız sorgu ile ulaşabilirsiniz.


Kişisel veri sahibinin (KVKK) kapsamındaki hakları nelerdir?
Kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) aktarılan kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kişisel Veri Sahipleri, sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle hazırladıkları bilgi edinme talepli dilekçelerini, Şirketimize iletebileceklerdir. Şirketimiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  1. Bilgi edinme talebi için şirketimizin web sayfasında bulunan başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının, başvuru sahibinin kimliğini tespit edecek kimlik /pasaport fotokopisi ile birlikte, bizzat elden veya noter aracılığı ile “1. Organize San Böl. 5. Cad. No: 46/1 Eyyübiye Şanlıurfa” adresine iletilmesi gerekmektedir.
  2. Bilgi edinme talebi için şirketimizin web sayfasında bulunan başvuru formunun, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” veya ıslak imza ile imzalandıktan sonra, başvuru sahibi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, başvuru sahibinin kimliğini tespit edecek kimlik /pasaport fotokopisi ile birlikte msfiplik@hotmail.com e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
  3. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU